KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest przestawić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą Skillnow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-806), przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574457, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowanej Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7811914996.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie na adres siedziby: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8;
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: 500201088,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@skillnow.pl;

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe pozyskiwane w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, to jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w celu:

 1. odpowiedzi na pytanie lub kontaktu z osobą kontaktującą się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji i przygotowania dla kandydata oferty pracy;
 3. przeprowadzenia procesu rekrutacji dotyczącego konkretnej oferty pracy.

Szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych wskazany jest każdorazowo pod formularzem kontaktowym, w którym podawane są dane osobowe.

Dane osobowe pozyskiwane w korespondencji elektronicznej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych Osobowych, stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej z kontrahentami, klientami, współpracownikami lub innymi osobami i podmiotami, z którymi kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej jest celowy z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe pracownikom, współpracownikom, lub innym osobom i podmiotom, którymi Administrator Danych Osobowych posługuje się przy wykonywaniu działalności i realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane osobowe są przetwarzane, w szczególności przez okres:

 1. kontaktu z osobą kontaktującą się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych;
 2. prowadzenia procesu rekrutacji;

– chyba, że osoba, której danej osobowe dotyczą wycofa przed upływem tego okresu zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ponadto przechowywane przez okres trwania umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą, jeżeli proces rekrutacji zakończy się zawarciem umowy, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe pozyskiwane w korespondencji elektronicznej przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji z osobą, której dane osobowe dotyczą, a także przez okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 17 RODO;
 4. żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. przenoszenia swoich danych osobowych;
 7. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla podjęcia przez Administratora Danych Osobowych określonych działań lub realizacji celu, w którym dane osobowe są podawane.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Administrator Danych Osobowych nie korzysta z zautomatyzowanych sposobów podejmowania decyzji z wykorzystaniem danych osobowych.